فویل پلی اتیلن 110 و 116

فویلهای دوجزئی

دربهای 75،95،125 و طرح شیرمدارس

فویل پلی اتیلن گرد و انگشتی در قطرهای مختلف