ایده بسته بندی

طراحی خلاقانه ی این بطری آب معدنی، فروش کارخانه را تا هفت برابر افزایش داد ، بطری ای که می توان از آن دمبل هایی با اوزان مختلف ساخت و ورزش کرد